Lexislación de aplicación á doazón de sangue e compoñentes sanguíneos

LEXISLACIÓN AUTONÓMICA

 • Decreto 142/2015, do 17 de setembro , polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e apróbanse os seus estatutos; modificando Art. 2 e 3 Decreto 100/2005, estatutos Centro de Transfusión de Galicia Decreto 276/2001.
 • Decreto 100/2005, polo que se regula a hemodoazón e hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde 8 de maio de 2007, pola que se designan os membros da Comisión de Planificación Transfusional, recollida no Decreto 100/2005, do 21 de abril , polo que se regula a hemodoazón e hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Decreto 171/2019 do 19 de decembro, polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, aprobado polo Decreto 142/2015, do 17 de setembro.
 • LEXISLACIÓN NACIONAL

 • Real Decreto 1088/2005, do 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión.
 • Real Decreto 1343/2007, do 11 de outubro, polo que se establecen normas e especificacións relativas ao sistema de calidade dos centros e servizos de transfusión.
 • Real Decreto 905/2018, do 20 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1343/2007, do 11 de outubro, polo que se establecen normas e especificacións relativas ao sistema de calidade dos centros e servizos de transfusión.
 • LEXISLACIÓN EUROPEA

 • Directiva 2002/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de xaneiro de 2003 pola que se establecen normas de calidade e de seguridade para a extracción, verificación, tratamento, almacenamento e distribución de sangue humano e os seus compoñentes e pola que se modifica a Directiva 2001/ 83/CE.
 • Directiva 2004/33/CE DA COMISIÓN do 22 de marzo de 2004 pola que se aplica a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire a determinados requisitos técnicos do sangue e os compoñentes sanguíneos.
 • Directiva 2005/61/CE DA COMISIÓN do 30 de setembro de 2005 pola que se aplica a Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo aos requisitos de rastrexabilidade e á notificación de reaccións e efectos adversos graves.
 • Directiva 2005/62/CE DA COMISIÓN do 30 de setembro de 2005 | Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás normas e especificacións comunitarias relativas a un sistema de calidade para os centros de transfusión sanguínea.
 • Directiva 2014/110/UE DA COMISIÓN do 17 de decembro de 2014 pola que se modifica a Directiva 2004/33/CE no que se refire aos criterios de exclusión temporal para doantes homólogos de sangue.
 • Directiva 2016/1214/UE DA COMISIÓN do 25 de xullo de 2016 pola que se modifica a Directiva 2005/62/CE no que se refire ás normas e especificacións relativas a un sistema de calidade para os centros de transfusión sanguínea.
 • ​ 

  Comparte vida, únete a nós.